نمایش "راه مهر راز سپهر" یا رستم و اسفندیار...همه روزه غیر از شنیه ها در سالن اصلی تئاتر شهر ساعت 20/30 فروش بلیت گیشه تئاترشهر. سایت تیوال.

شاگرد پرسید: استاد شما گفتند هنر بازتاب واقعیت در اوصاف و تصاویر هنری است.ولی ما که قراره گوسفند بازی می کنیم کجاش واقعیت داره ؟ ما که گوسفند نیستیم. استاد گفت : شما که گوسفند نمی شید شما تصویرگوسفند می شوید. شما تبدیل به استعاره و تعبیر گوسفند می شوید.و ما از طریق تصاویری که شما می سازید پی به واقعیت می بریم.یعنی شما بازتاب استعاری واقعیت می شوید.