سرآغاز :
اولین همایش های انجمنبازیگران توسط ستاد همایش های مرکب از ۵ عضو اجرایی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.
ماده۱- هیأت مدیره انجمن بازیگران اعضای فعال انجمن چهارنفر را به مدت دو سال ( تا انتهای دوره مدیریتی هیأت مدیره ) برای عضویت در ستاد انتخاب می کنند . یک نفرنیزاز میان اعضای هیأت مدیره به نمایندگی از هیأت مدیره در این ستاد مشغول فعالیت خواهد شد . مسئولیت های اصلی در هر همایش شامل کارگردان ، مدیر اجرایی ، مسئول روابط عمومی ،مسئول تبلیغات ، مسئول تولید و تدارکات و مسئول تشریفات است که اعضای ستاد یا از میان خود و یا خارج از خود این مسئولیت را برخواهند گزید .
ماده ۲- نماینده هیأت مدیره در ستاد ، با دارا بودن اختیار کامل ، مراحل تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد ستاد را به عهده می گیرد و ستاد با او در ارتباط خواهد بود .
تبصره ۱- بدیهی است که نظارت عالی بر غملکرد ستاد و همایش ها ، بر عهده بازرسان انجمن است .
تبصره ۲- در مواقعی که نماینده هیأت مدیره قادر به ، ارتباط و اجرای وظایف خود در ستاد نیست ، می تواند یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره را به طور موقت جایگزین خود کند .
ماده۳- ستاد در اولین نشست خود ، یک نفر را از میان اعضای ستاد به عنوان مدیر ستاد انتخاب و به هیأت مدیره معرفی خواهد کرد .
ماده۴- ستاد همایش ها با رعایت مواد 5 و 6 اختیار مسئولیت کامل برگزاری همایش های انجمن بازیگران را خواهد داشت . همایش های اصلی انجمن بازیگران شامل : جشن بازیگر ، مجامع عمومی ، نشست های اضطراری با اعضا ، هم اندیشی ، کارگاه ، جلسات نمایش خانی و اجرای تئاتر است .
ماده۵- استراتژی کلی ، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و محدودیت های صنفی تعریف شده ، توسط هیئت مدیره به صورت کتبی به ستاد ابلاغ خواهد شد . مسئول پیگیری و نظارت بر این ماده نماینده هیأت مدیره خواهد بود .
ماده۶- تعیین موارد ذیل ، پس از پیشنهاد ستاد ، با تصویب هیأت مدیره انجام پذیر است :
دبیر جشن بازیگر ، داوران جشن بازیگر ف کارگردان همایش ، مجری همایش ، موضوع و عنوان همایش ، کلیات اجرایی و هنری برنامه پیشنهادی همایش ، مندرجات مواد ( پوستر ، بروشور ، کاتالوگ ) ، فهرست مهمانان ویژه همایش .
ماده ۷- تهیه امکانات مالی و حامی مناسب برای هر همایش در حیطه مسئولیت های هیأت مدیره ؛ با این حال ستاد جهت جذب حامی و تهیه بودجه لازم تلاش خواهد کرد . بدیهی است چنانچه امکانات مالی لازم قابل دسترسی نباشد ، ستاد با گزارشی به موقع به هیأت مدیره انجمن برنامه های خود را با بودجه در دسترس همگون می کند و یا از برگزاری همایش انصراف خواهد داد .
ماده ۸- فراهم کردن مکان و ابزار لازم برای برنامه ریزی و نشست های ستاد ( از جمله امکانات مربوط به دبیرخانه جشن بازیگر ) به عهده هیأت مدیره است .
ماده۹ - اخبار مربوط به همایش ، تنها پس از تایید ستاد و هیأت مدیره انجمن قابل انتشار است .
ماده ۱۰- ستاد همایش ها به طور مرتب ، هرفصل ، گزارش کتبی عملکرد خود را به هیأت مدیره ارائه خواهد داد.
ماده ۱۱- پس از پایان هر برنامه ، مدیر اجرایی همایش ، گزارش کامل مالی و اجرایی همایش را به ستاد و هیأت مدیره ارائه خواهد کرد .
ماده ۱۲- دبیر جشن بازیگر در پایان هر فصل گزارش عملکرد و در انتهای جشن بازیگر گزارش کامل مالی و اجرایی جشن به ستاد و هیأت مدیره ارائه خواهد کرد .
ماده ۱۳- کلیات برنامه همایش ها ( به جز جشن بازیگر ) ۱۵ روز پیش از اجرای همایش ، کتبا به هیأت مدیره ارائه خواهد شد و هیأت مدیره حداکثر ظرف سه روز نظر نهایی خود را به ستاد اعلام کند .
ماده۱۴- کلیات جشن بازیگر ۴۵ روز پیش از اجرای همایش ، کتبا به هیأت مدیره ارائه خواهد شد و هیأت مدیره حداکثر ظرف یک هفته نظر نهایی خود را به ستاد و دبیر جشن اعلام خواهد کرد
ماده ۱۵- جشن بازیگر – به عنوان مهم ترین همایش انجمن بازیگران – در نیمه اول اردیبهشت هر سال برگزار و طی آن برترین بازیگران تئاتر به انتخاب هیأت داوران جشن بازیگر در سال سپری شده ، به جامعه هنری معرفی خواهد شد .
ماده ۱۶- هیأت های داوری جشن بازیگر که انتهای هر سال ( برای سال آینده ) انتخاب خواهند شد و از ابتدای سال کار داوری جشن را مطابق آیین نامه مصوب داوری جشن آغاز خواهند کرد .
ماده ۱۷- دبیر جشن بازیگر : در اولین نشست سال هیأت مدیره ، انتخاب و معرفی خواهد شد . وی مسئولیت اجرایی و کیفی جشن بازیگر را به عهده دارد . امور اجرایی جشن با همکاری و هماهنگی اعضای ستاد و زیر نظر دبیر برگزار خواهد شد . دبیر جشن با هماهنگی هیأت مدیره جهت یافتن حامیان و منابع مالی مورد نیاز تلاش خواهد کرد .
تبصره ۱- دبیر جشن از آغاز سال ، پس از سازمان دادن به دبیرخانه خود برای برگزاری هرچه باشکوه تر جشن برنامه ریزی خواهد کرد .
تبصره ۲- دبیر جشن حداکثر تا پایان شهریور کارگردان پیشنهادی خود را به هیأت مدیره انجمن معرفی می کند و هیأت مدیره حداکثر تا پایان مهرماه از آن میان کارگردان جشن را برخواهد گزید .
ماده ۱۸- کارگردان هر همایش ، مسئولیت کامل هنری برگزاری همایش بر روی صحنه را به عهده دارد . کارگردان در اولین فرصت کلیات و بخش های اصلی برنامه خود را تهیه می کند و با هماهنگی دبیرجشن بازیگر یا مدیر اجرایی همایش به هیأت مدیره ارائه می دهد . پس از تایید کلیات اجرایی برنامه ارائه شده توسط هیأت مدیره ، کارگردان در اجرای برنامه ، از جمله : چیدن افراد بخش ها ، زمان بندی ، تعیین اولویت ، تهیه کنداکتور ، هماهنگی با هنرمندان برنامه اختیار و مسئولیت کامل خواهد داشت .
تبصره ۱- با توجه به اختیارات کارگردان لازم است که پیش تر توسط دبیر جشن یا مدیر اجرایی همایش، هماهنگی لازم با کارگردان صورت گرفته می شود.
تبصره ۲- اصلی ترین بخش جشن بازیگر، معرفی برگزیدگان تئاتر سال است که لازم است توسط دبیر و کارگردان مورد توجه ویژه قرار گیرد .
ماده ۱۹- این آئین نامه در نوزده ماده و شش تبصره در تاریخ به تصویب هیأت مدیره انجمن بازیگران رسید .