به نام خداوند جان و خرد


فصل اول : اصول کلی


ماده 1 :
اختلافات بین اعضاء تشکلهای صنفی خانه تئاتر و یا افرادی که در جامعه تئاتری ایران فعالیت دارند ، بر مبنای اساسنامه خانه تئاتر در خصوص مسائل حقوقی – صنفی و قراردادهای فی مابین اعضاء انجمنهای صنفی خانه تئاتر و دیگر قراردادهای خارج از این مجموعه ( در صورت ارجاع به خانه تئاتر و یا حَکَم قرار دادن شورای داوری خانه تئاتر از سوی طرفین دعوی ) در چارچوب این آیین نامه و با توجه به مقررات داوری قانون آیین نامه دادرسی مدنی ، حل و فصل می شود .
ماده 2 :
داوران خانه تئاترشامل :


الف ) : شورای داوری
ب ) : شورای عالی داوری


می باشند .
تبصره 1 :


با توجه به احتمال بروز اختلافات حقوقی میان عوامل و دست اندرکاران تئاتر ولزوم برخورد مناسب صنفی به گونه ای که این اختلافات در خانواده تئاتر حل و فصل شود و در صورت نیاز به مراجع قضایی از ابعاد قانونمند و قابل پذیرش برخوردار باشد ، لازم است که اعضاء تشکلهای خانه تئاتر و دیگر هنرمندان فعال در خلق آثار نمایشی در قراردادهای تنظیمی فی مابین ، موضوع حکمیترا پیش بینی کرده و شورای داوری خانه تئاتر ( شورای داوری و شورای عالی داوری ) را به عنوان مراجع داوری ، جهت رسیدگی به اختلافات احتمالی و صدور رای نهایی و قطعی تعیین نمایند .


تبصره 2 :


رای نهایی داوران شورای داوری خانه تئاتر قطعی و غیر قابل تجدید نظراست .


ماده 3 :
عضویت اشخاص زیر در ترکیب شورای داوری و شورای عالی داوری ممنوع است و توافق طرفین قرارداد یا دعوی تاثیری بر آن نمی گذارد :
1 – اشخاصی که فاقد تخصص در یکی از حرفه های تئاتری باشند .
2 – اشخاصی که دارای محکومیت قطعی از شورای داوری خانه تئاتر باشند .
3 – قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضایی .
4 – اشخاصی که کمتر از 25 سال سن داشته باشند .
تبصره 1 :


حضور یک عضو در شورای داوری و شورای عالی داوری از میان حقوقدانهای مجرب و با سابقه بلامانع است ، عضو مربوطه حق رای نخواهد داشت .


تبصره 2 :


حضور اشخاص مندرج در بند 3 این ماده به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای بلامانع است .


ماده 4 :
اشخاصی که در دعوی طرح شده ذینفع هستند ، در ترکیب شورای داوری و شورای عالی داوری حق رای ندارند ، اما حضور آنها در جلسه دادرسی بلامانع است .
فصل دوم : شورای داوری
ماده 5 :
شورای داوری متشکل از نمایندگان معرفی شده از سوی کلیه صنوف خانه تئاتر ( از هر انجمن یک نفر ) است که لزوما باید خبره و با تجربۀ صنف خود (به تشخیص صنف مربوطه) باشد .
تبصره 1 :


مدت عضویت نماینده حقوقی هر صنف ، منوط به معرفی عضو تازه صنف متبوع است .


تبصره 2 :


در صورت بیماری و یا غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه پیاپی و یا استعفاء هر یک از اعضاء( در صورت پذیرش استعفاء) ، عضو مذکور از شورای داوری برکنار شده و صنف مربوطه شخص دیگری را به شورای داوری معرفی می نماید .


ماده 6 :
شورای داوری در نخستین نشست ، از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی شورا ، با رای اکثریت کلیه اعضاء برای مدت دو سال انتخاب می کند .
ماده 7 :
شورای داوری وظیفه رسیدگی به دعاویئی را که از دفترحقوقی خانه تئاتر ارایه شده است ، عهده دار خواهد بود .
تبصره 1 :


ارجاع موارد دعاوی می باید حاوی وجوه مختلف موضوع اختلاف وعلل عدم موفقیت طرفین در حل و فصل آن از طریق دوستانه و یا در انجمن مربوطه باشد.


تبصره 2 :


چنانچه طرفین دعوی عضو خانه تئاتر نباشند ، اما در قرارداد فی مابین، مراجع داوری خانه تئاتر را به عنوان مرجع حل اختلاف و حکمیت تعیین کرده باشند و موضوع اختلاف در چارچوب ماده یک این آیین نامه باشد، شورای داوری به دعوی مطروحه رسیدگی خواهد کرد .


تبصره 3 :


دعوی مطروحه می بایست از طرف هیات مدیره و یا مسئول امور حقوقی یکی از انجمنهای خانه تئاتر، هیات مدیره مرکزی و یا بازرس خانه تئاتر ارسال شده باشد و از طریق دفتر حقوقی پیگیری گردد .


ماده 8 :
ظرف یک هفته پس از ارجاع شکوائیه به دفتر شورای داوری، تعیین نوبت شده و زمان دادرسی به طرفین دعوی ابلاغ خواهد گردید .
تبصره 1 :


عدم حضور هریک از طرفین دعوی در جلسه تعیین شده بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود همچنین عدم حضور موجه بیش از دوبارنیزمانع از صدور حکم قطعی نخواهد شد .


تبصره 2 :


شورای داوری بر حسب ضرورت می تواند با اکثریت مطلق آراء به پرونده های ویژه و حساس ، پیش از نوبت رسیدگی نماید .


تبصره 3 :


شورای داوری جز به مسائل حاکم بر روابط تولید تئاتر و مسائل صنفی آن به دیگر مسائل جزایی – کیفری رسیدگی نخواهد کرد و چنانچه در حین دادرسی با موردی خاص مواجه شود ، پرونده به مراجع ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد .


تبصره 4 :


شورای داوری در تشخیص جرم بودن موضوع، می تواند از نظر افراد مندرج در بند 3 ماده 3 بهره گیری کند .


تبصره 5 :


ادعای جعل و تزویر در سند یا انکار و تردید سند ، مشمول دادرسی شورای داوری نمی باشد . در این موارد، دفتر حقوقی خانه تئاتر ابتدا با ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری اصالت یا عدم اصالت مدارک را بررسی و سپس شورای داوری به دادرسی خواهد پرداخت .


ماده 9 :
شورای داوری می تواند جلسه رسیدگی را در مورد پرونده های ویژه حداکثر تا مدت 6 ماه به تاخیر بیاندازد .
ماده 10 :
شورای داوری ، رسیدگی به اختلافات مطروحه را براساس مفاد قراردادهای منعقده میان طرفین، اظهارات و مدارک و مستندات آنها ،جهات فنی و حرفه ای موضوع و جنبه های صنفی – حقوقی مرتبط با آن ،انجام داده و حکم خود را صادر خواهد نمود .
ماده 11 :

 


شورای داوری در جلسات رسیدگی به دعاوی ،در صورت لزوم از کارشناسان خبره هریک از تشکلهای مرتبط با دعوی دعوت می نماید . افراد یاد شده در جلسات تصمیم گیری ،حق رای نخواهند داشت ، همچنین داوران شورای داوری می توانند از تمامی کسانیکه به تشخیص شورا در پرونده دخالت دارند به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد .
ماده 12 :
دعاوی متعددی که بر علیه یک شخص درارتباط با یک پروژه نمایشی مطرح می شود همزمان مورد دادرسی قرار می گیرند .
ماده 13 :
جلسات شورای داوری بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس شورا تشکیل می شود . رئیس شورای داوری می تواند شخصاً یا بنا به درخواست بازرس خانه تئاتر تشکیل جلسه فوق العاده را تقاضا کند .
ماده 14 :
جلسات رسیدگی داوران شورای داوری با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء ،که حضور رئیس یا نایب رئیس در آن الزامی است ،رسمیت خواهد یافت . صدور حکم موکول به کسب حداکثر آراء خواهد بود .
تبصره 1 :


در صورت تساوی آراء ، رای رئیس شورای داوری تعیین کننده خواهد بود .


ماده 15 :
در صورت رضایت کتبی طرفین ،شورای داوری ادامه دادرسی را متوقف و پرونده را مختومه اعلام خواهد کرد .
تبصره 1 :


در صورت خدشه دار شدن اصول عام تئاتر ،شورای داوری ادامه دادرسی را پیگیری خواهد نمود .


ماده 16 :
شورای داوری خانه تئاتر(به عنوان مدافع قانونی اعضاء خویش) درصورت فوت و یا محجوری اعضاء ، حق دادرسی را در احراز حقوق از دست رفته عضو مورد نظر،برای خویش محفوظ می داند .
تبصره 1 :


شورای داوری خانه تئاتر باید به درخواست وراث و یا قیم قانونی آنها در راستای استیفای حقوق اعضاء اقدام کند .


تبصره 2 :


در صورت فوت و یا محجوری هریک از اعضاء خانه تئاتر ،وارث و یا قیم قانونی فرد مذکور می تواند با ارایه اسناد و مدارک لازم ،از شورای داوری خانه تئاتر تقاضای دادرسی نماید .


ماده 17 :
آراء شورای داوری ازطریق دفتر حقوقی خانه تئاتر به طرفین دعوی ابلاغ و رونوشت آن جهت اطلاع به شورای عالی داوری ، صنوف مربوطه ، هیات مدیره خانه تئاتر و درصورت لزوم به شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ارسال می شود . هریک از طرفین دعوی می توانند تقاضای تجدید نظر در رای صادره را ،پس از ابلاغ حداکثر ظرف 15 روز به دفتر حقوقی خانه تئاتر ارایه نمایند ،در غیر اینصورت و پس از انقضای مدت یاد شده ،رای صادره قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
فصل سوم : شورای عالی داوری
عالی ترین نهاد حقوقی خانه تئاتر شورای عالی داوری می باشد .
ماده 18 :
اعضاء شورای عالی داوری عبارتند از :
1 – اعضاء شورای داوری
2 – رئیس هیات مدیره خانه تئاتر
3 – مدیر عامل خانه تئاتر
4 – بازرس خانه تئاتر
5 – رئیس اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ماده 19 :
وظایف شورای عالی داوری عبارت است از :
بند 1- رسیدگی به آراء تجدید نظر خواهی شده ،به درخواست هریک از طرفین رای صادره .
تبصره 1 :


شورای عالی داوری درصورت عدم رضایت از رای صادره ،ضمن نقض رای با اعلام نظر خود ،پرونده را برای رسیدگی مجدد به شورای داوری عودت می دهد .


بند 2- آمارگیری ،بررسی و تحقیق در موارد گوناگون اختلافات و پیشنهاد به هیات مدیره خانه تئاتردر راستای کاستن از موارد اختلافات اعضاء خانه .
بند 3- همکاری و هماهنگی با هیات مدیره خانه تئاتر و تعامل با اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مراکز تولید تئاتر ،جهت احراز تضمینهای لازم برای اجرای احکام صادره .
تبصره 1:


جهت دستیابی به اهداف بندهای اخیرالذکر در چارچوب اساسنامه خانه تئاتر عمل خواهد شد .


ماده 20 :
جلسات شورای عالی داوری با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد یافت .
ماده 21 :
رای صادره از سوی شورای عالی داوری با اکثریت به اضافه یک اتخاذ می شود و کلیه
آراء صادره از این مرجع ،قطعی و لازم الاجرا است .
ماده 22 :
جلسات شورای عالی داوری بنا به درخواست رئیس شورای داوری خانه تئاتر تشکیل و اداره خواهد شد .
ماده 23 :
طرح و انتشار موارد مطروحه در ارکان داوری از جانب هیچیک از اعضای شورای عالی و شورای داوری مجاز نخواهد بود . در مواردی که انعکاس موضوع با حفظ منافع صنفی ، فردی و اخلاقی در شورای داوری درست تشخیص داده شود ، مراتب از طریق دفتر حقوقی خانه تئاتر انجام خواهد پذیرفت .
ماده 24 :
تصویب ، تغییر و اصلاح آیین نامه شورای داوری خانه تئاتر از وظایف شورای عالی داوری بوده و با رای سه چهارم کلیه اعضاء لازم الاجرا خواهد بود .
فصل چهارم : اعاده دادرسی
ماده 25 :
چنانچه پس از صدور حکم ،اسناد و مدارکی به دست آید که ثابت شود در جریان رسیدگی مکتوم مانده ، می توان درخواست دادرسی مجدد نمود .
تبصره 1 :


مهلت اجرای دادرسی مجدد ، یکماه پس از تاریخ درخواست آن خواهد بود .


تبصره 2 :


مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ، شورای عالی داوری است . هرگاه پس ازرسیدگی ، این درخواست وارد تشخیص داده شود ، حکم مورد نظر نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به پیوست صورتجلسه شورای عالی داوری به شورای داوری ارسال خواهد شد . فصل پنجم : نحوه اجرای احکام صادره


ماده 26 :
دفتر حقوقی خانه تئاتر نسبت به ابلاغ احکام صادره از جانب شورای داوری ،به طرفین دعوی اقدام خواهد نمود . هرگاه محکوم علیه رای قطعی ، ظرف مدت 15 روز نسبت به اجرای مفاد حکم صادره اقدام نکند ، هیات مدیره خانه تئاتر بنا به درخواست کتبی محکوم له (ذینفع) به محکوم علیه ابلاغ می کند که ظرف 15 روز دیگر حکم را اجرا و نسبت به جلب رضایت ذینفع اقدام نماید ، در غیر اینصورت هیات مدیره در خاتمه مدت تعیین شده ، مراتب عدم تمکین محکوم علیه از حکم صادره را جهت درج در پرونده و اقدام عملی به صنوف مربوطه ابلاغ و مقامات ذیربط را برای اجرای حکم صادره مطلع خواهد کرد .
ماده 27 :
هریک از طرفین اختلاف که حکم داوری به نفع وی صادر شده و شورای داوری خانه تئاتر به عنوان حَکَم مرضی الطرفین در قرارداد اولیه محکوم علیه و یا توافقنامه ای که به امضاء وی رسیده پیش بینی شده و محکوم علیه در نهایت از حکم قطعیت یافته داوری تمکین نکرده ، می تواند اجرای حکم صادره را از مراجع ذیصلاح دادگستری در چارچوب مقررات "مبحث داوری " قانون آیین دادرسی مدنی ، درخواست کند .
ماده 28 :
هیات مدیره خانه تئاتر ، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این پیش نویس و بازنگری های لازم که در تاریخ خاتمه یافت ، اقدامات لازم را در جهت گشایش دفتر حقوقی خانه تئاتر و بستن قرارداد با وکیل مجرب و حقوقدان بعمل آورد .