تعاریف:


اجرای حرفه‌ای: منظور از اجرای حرفه‌ای، بازیگری در نمایش‌هایی است که برخوردار از عوامل حرفه‌ای بوده و حداقل پانزده اجرا روی صحنه رفته باشد.
نقش اساسی: نقشی است که قابل حذف نبوده و قابل ادغام در نقش‌های دیگر نباشد و در پیشبرد کلی درام تأثیر اساسی داشته باشد.
هنرور یا یاریگر: نقش‌های فرعی است که در صحنه‌ی یک نمایش حرفه‌ای و یا نیمه حرفه‌ای (با اصول تعریف شده‌ی هر دو) ایفا می‌شود.
فعالیت مستمر: عبارت است از حضور مؤثر در پروژه‌های نمایشی حداقل هر 2 سال یکبار.
درجه بندی:
گروه اول: 20 سال فعالیت مستمر و بازی در 20 نقش اساسی در اجراهای حرفه‌ای.
گروه دوم: 15 سال فعالیت مستمر و بازی در 15 نقش اساسی در اجراهای حرفه‌ای.
گروه سوم: 12 سال فعالیت مستمر و بازی در 12 نقش اساسی در اجراهای حرفه‌ای.
گروه چهارم: 9 سال فعالیت مستمر و بازی در 9 نقش اساسی در اجراهای حرفه‌ای.
گروه پنجم: 5 سال فعالیت مستمر و بازی در 5 نقش اساسی در اجراهای حرفه‌ای.
گروه ششم: بازی در اولین نقش اساسی در اجرای حرفه­ای.
بازیگر ارشد: فردی است با منزلت حرفه‌ای و شهرت هنری خاص که طی 30 سال فعالیت مستمر حداقل در 25 نقش اساسی در اجراهای حرفه‌ای بازی درخشان و تأثیر گذاری داشته است.
تبصره1: حق‌الزحمه هنروران و یا یاریگران صحنه با توافق طرفین و حداقل نصف گروه ششم محاسبه می‌گردد.
تبصره 2: دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن از مقطع لیسانس تا دکترا به ترتیب از 1 تا 3 اجرا مورد نیاز معاف خواهند بود.
تبصره 3: هنرمندان ذیل هر کدام از یک اجرای مورد نیاز معاف خواهند بود.
الف- 5 سال متوالی فعالیت مستمر در حوزه تآتر. (فراتر از سنوات ذکر شده در درجه بندی.)
ب- هنروران یا یاریگرانی که در 3 اجرا حرفه‌ای حضور داشته و یا در 3 نقش اساسی در اجراها نیمه حرفه‌ای فعالیت داشته‌اند.(فقط در گروه‌های پنج و شش)
ج- تسلط به زبان‌های خارجی، ترجمه و یا پژوهش‌های مکتوب و چاپ شده در سایر حوزه‌های نمایشی.
د- بازی در 3 نقش اساسی در تله تئاتر در صورت پخش از تلویزیون.
ﻫ - مهارت‌های فردی و یا شهرت هنری در سایر رشته‌های نمایشی.
و- داشتن گواهینامه بازیگری از آموزشگاه‌های معتبر.
ز- جایزه بازیگری از جشنواره‌های معتبر داخلی و خارجی.
تبصره 4: ضرورت همکاری، کیفیت حضور و حق الزحمه بازیگران در گروه‌های اول تا سوم در نقش‌های غیراساسی با توافق طرفین و حداکثر در دو گروه پایین تر محاسبه می‌گردد.
تبصره 5: چنانچه نمایش دارای ویژگی‌های خاصی در حیطه بازیگری باشد مبلغ قرارداد با توجه به حداقل حق‌الزحمه و با توافق طرفین افزایش پیدا خواهد کرد.
تبصره 6: به ازای هر پنج نقش اساسی در اجرای حرفه­ای ( افزون بر اجراهای لازم برای هر گروه ) یک سال به سنوات افزوده می­­شود.
تبصره 7: کف دستمزد برای در نقش ویژه که انرژی ، توان و قدرت والایی می­طلبد، و این امر مورد تائید کارگردان و نماینده کارفرما قرار می­گیرد، حداکثر دو گروه بالاتر برآورده می­شود.
تبصره 8: حداقل حق‌الزحمه بازیگران برای هر گروه برای حداقل 15و حداکثر30 اجرا بر مبنای آیین نامه پرداخت حقوق تولید کنندگان تئاتر حرفه‌ای، مصوب اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق توافق نامة شماره 9320/88 مورخ 20/4/88 محاسبه می‌گردد و قابل پرداخت می‌باشد.
این آیین نامه مشتمل بر 4 بند تعاریف، 7 گروه درجه بندی و 8 تبصره می‌باشد.