عکسی از جشن ششم بازیگر .

جمشید مشایخی و جعفروالی ، پرتره نوشین به یادگار هدیه می گیرند. این هدیه را مشایخی به والی تقدیم می کند.