مراسم تقدیر و سپاس از خوانندگان بیانیه روز جهانی تئاتر توسط  بانوان یشکسوت  در جشن بازیگر هشتم .