باسلام وعرض تسلیت درغم ازدست رفتن انسانی والا،شایسته ودارای جودوکرم وبخشندگی زنده یاددکترعلی داودیان:دوستان هنرمندفرزانه،سرگروه های انجمن بازیگران خانه تیاتر،یقینا سیمایی انسانی ازدکترداودیان بخاطردارند.اوهمت کردوتوانست همه ی ماوازجمله دوستان مبتلا به بیماری های نادررابرسرسفره ی کرمش بنشاندومارادراوج بیماری ودردورنج وغم بی کسی زیرچترحمایت خودبگیرد.این درحالی بودکه مدیرعامل وهیات مدیره خانه تیاترازهرنوع کمک ومساعدت اظهارناتوانی می کرد.دکترعلی داودیان بدورازازهیاهووجنجالی بیماران نادری که ازهمه جارانده ومانده وناامیدراذرپناه خودگرفت وبنیادش سایه سارامنی شدکه اووهم فکرانش بامشکلات فراوانی ایجادکرده بودند.

وبیماری سرطان درابتدای یورش خودبه سلامتی انسان وقبل ازهمه آرامش بیماروبه تبع  آرامش خانواده رانشانه می رودوازآن پس بیماروخانواده اش بیش ازهرزمانی نیازمندلحظه ای آرامش وامتیت هستند.ودرجامعه ی نابسامان ماکه دریغاانسان ها کم تریاریکدیگرند!!وامثال دکترداودیان مرواریددرشت وگران بهایی هسنددراقیانوسی به وسعت اقیانوس آرام.مابیمارانی که ازالطاف آن بزرگ مردمسولیت و تعهدانسانی بهره مندبوده وهستیم،برخودوظیفه می دانیم که برای گذشت وایثاراین مرد،برای آن که اوحافظ مرام جوانمردی وعیاری روزگارخودبود،باستایش وقدردانی ازخدمات بی دریغ اوبه جامعه ی بیماران نادرونیازمنددراو ج استیصال ودرماندگی،درمجلس بزرگداشت اوحضورچشم گیروقدرشناسانه ی داشته باشیم.امیددارم که فرداراس ساعت15/30درمسجدنورواقع درخیابان دکترفاطمی حضوریابیم وبه نشانه ی ادای احترام به آن انسان والاوزیباازخدمات بی شایبه آن مردبزرگ،آن مردوارسته ی سفرکرده،به خانواده ارجمندش وهم رزمانش درسنگریاری به هم نوع دربنیادبیماری های نادرعرض تسلیت نماییم وبه این ترتیب نشان دهیم که جامعه ی هنری وانجمن بازیگران خانه ی تیاترقدردان انسان های خدمتگزارخودمی باشد.راهش پررهروباد...                 انجمن بازیگران خانه تیاتر-سرگروه های انجمن بازیگران