دوستان و آشنایان و عمکاران عزیز مرحوم جواد ثریا ما را در غم خود سهیم و شریک بدانید

روابط عمومی انجمن بازیگران

 

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای اصغر دشتی , کارگردان وداور محترم  انجمن بازیگران خانه تئاتر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت می گوییم. برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان سلامت و شکیبایی آرزو داریم.

 روابط عمومی انجمن بازیگران