انجمن بازیگران برگزار می کند 

مجمع عادی سالیانه انجمن بازیگران، شنبه 96/12/12 ساعت 17:30 در تماشاخانه ی سنگلج برگزار می شود.

دوست انسان دوست ما، بنیانگذار بیماری های نادر ایران آقای دکتر علی داودیان از میان ما رفت .مرگ ها آنقدر بدیهی می نمایند ،که باور هر مرگی آسان می نماید اما مرگ دوست گرانقدر ما این مازندرانی شریف نه تنها باور

شدنی نیست بلکه حجم تلخ رعب آورش در هیچ دل و قلبی نمی گنجد.یار قار انجمن بازیگران خانه تئاتر بود و طپش دلی دلپذیر به جامعه هنر داشت.

فکر می کنم و بر این اندیشه پایبندم که در مهربانی به جامعه هنر به ویژه نمایش هرگز کم نگذاشت و هر چه توان داشت بی منت روا داشت.بعنوان رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر این سوگ مهم را به خانواده و یارانش در بنیاد بیماریهای  نادر تسلیت می گویم وبه اتفاق یارانم آرزو می کنم راه و رسم انسانیتش پایدار و پر رهرو باشد.

 بهزاد فراهانی