هیات مدیره انجمن بازیگران در پی انجام وظایف ، و تقسیم کار خود اقدام به ایجاد کمیته های مختلف با  شرح وظایف و مسئولین مربوطه به شرح زیر می باشد:

الف - رئیس هیات مدیره و با حفظ مسئولیت کمیته نمایشنامه خوانی ، آقای بهزاد فراهانی

ب - نایب رئیس هیات مدیره با حفظ مسئولی کمیته روابط عمومی انجمن بازیگران آقای مهدی میامی

پ - کمیته اداری و مالی ، سرکار خانم پرستو کرمی با حفظ مسئولیت سرپرست سرگروه های انجمن بازیگران 

ت - کمیته انتشارات : معین نشده است.

ث -کمیته داوری جشن بازیگر : فعلا خود آقای فرهاد تجویدی هستند

ج - کمیته علمی و پژوهشی : ؟

چ - کمیته  رفاه   آقای خسرو احمدی

ح جذب اسپانسر :  کماکان  آقای فرهاد تجویدی

به قرار معمول گذشته این مسئولین گزارش فعالیت خود را در هر فصل به صورت مکتوب به هیات مدیره ارائه خواهند داد و عین همین فعالیت ها در سایت انجمن  درج می گردد.

 

۲۴ اسفند ۱۳۹۵

 

سخت است اما باید باور کرد.
اﺻﻐﺮ همت ، مدیر عامل ﺧﺎﻧﻪ تئاتر به ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درگذشت ناگهانی هنرمند گرانقدر " علی معلم" پیام تسلیت منتشر کرد.
به گزارش روابط ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎﻧﻪ تئاتر , در پی درگذشت ناگهانی مدیر مسئول نشریه دنیای تصویر
" علی معلم" ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺗﺮ ,اﺻﻐﺮ ﻫﻤﺖ پیام تسلیتی منتشر کرد.
متن پیام چنین است:
سخت است،اما باید باور کرد، علی معلم هم رفت، عجب سالی شدامسال!! از "علی معلم" هیچوقت نمی شد به سادگی گذشت، باید روی او مکث می کردی، او تو را وادار به این مکث و پی آمد آن"توجه"
می کرد، قد و بالا، خوش پوشی ، صدای خوش،آن خنده های همیشگی و بیشتر تسلط ش بر کلام که از دانش و آگاهی ش نشانه داشت، هوش سرشار و حواس جمعی ش،همه و همه "علی معلم "ی ساخته و پرداخته کرده بود منحصر به فرد که نمی شد به سادگی از او گذشت.
فقدانش اسفبار و جای خالی ش بی جانشین می ماند،این ضایعه غیر منتظره را به سرکار خانم معماریان - همراه همیشگی ش - فرزندانش و جامعه فرهنگی این مرز و بوم تسلیت می گویم .
روح ش شاد و نام ش گرامی.