نوبت دوم مجمع عمومی و فوق العاده انجمن بازیگران خانه تئاتر برگزار می شود  

نوبت دوم مجمع عمومی و فوق العاده انتخابات هیات مدیره مرکزی و همچنین اصلاح آیین نامه انجمن  بازیگران شنبه 22 دی ماه، در تماشاخانه سنگلج ساعت 17.30 برگزار می شود 

حضور اعضا در مجمع الزامی است و در صورت غیبت وکالت کتبی ضروری است.

 مجمع عمومی انجمن بازیگران برگزار می شود  

مجمع عمومی ، انتخابات و رای گیری برای اصلاح آیین نامه عضویت انجمن بازیگران شنبه 8 دی ماه، در تماشاخانه سنگلج ساعت 17.30 برگزار می شود .

لازم به ذکر است مهلت ثبت نام کاندیداها تا چهارم دی ماه تمدید شده است.  

حضور اعضا در مجمع الزامی است و در صورت غیبت وکالت کتبی ضروری است.