بیانیه هیات داوران دهمین شب بازیگر

 

نگاهی به چهارفصل تئاتر و بازیگری در سال 91، حال و روز نمایش را نه به سان ناسزاوار سالیان پیشین، بلکه بسا بی سرو سامان تر از هر روز این  ملک می نمایاند.

وعده های عملی نشده، نفی قلدر مآبانه قرارداد تیپ، سقوط بی سابقه درآمد اهالی تئاتر، تنگناهای غریب معیشتی و ناگوارتر از همه ممیزی سرشار از وهم و واهمه، بی مایگی بی سابقه ای را به صحنه ها تحمیل کرده است.

با این همه منت پذیر آن شور ایثارگونه بازیگران‌مان هستیم که به رغم ظلمت تحمیل شده، همچنان چراغ صحنه ها را روشن نگاه داشتند.

بهار که آمد شکوفه ها گل کردند، اما با وجود تلاش عاشقانه بازیگران تئاتر، گلخانه صحنه ها چندان بهاری نبود. در این میان شکوفه هایی که از بهار پیشین مانده بود ، نگذاشتند بساط نمایش بی جلوه و رنگ باقی بماند.

نشسته بودیم که میوه و ثمره را در تابستان ببینیم و بچینیم ، اما همچنان رخوت تحمیل شده بر صحنه ها فرصت چندانی برای میوه دهی باقی نگذاشت. باز هم غیرت بازیگران و صحنه گردانان را می ستاییم که گهگاهی خرمنی شایای نشان بازیگری عرضه کردند.

برگ و بار درختان که به زردی گرایید گفتیم بهار تئاتر ما با فصل پاییز می آید. شایدپاییز  بیاید و شور و سروری بر صحنه ها بدمد و رنگارنگی تئاتر را در پاییز به تماشا بنشینیم. این بار هم حضور عاشقانه بازیگران را برصحنه ها شاهد بودیم. اما توان پنهان ما گویا رخصت جلوه تمام نمی یافت.

زمستان شد. امید بستیم که شاید نفس های آخر و توان خفته این سال در چله سرما بیدار شود. چلاچل چله ها  رسید و دیدیم جلوه و رنگ تماشا را در قامت درخشان بازیگران و صحنه گردانان. با این همه دست و پای  ما و بازیگران مان بسته بود. پس جز چند دم زیبا صحنه های ما بازدم در خوری نیافت.

چهار فصل بازیگری ما چندان چنگی به دل نزد. بی تعارف نگذاشتند، پس ما هم چندان رخصت نیافتیم. امروز رأی نهایی هیات داوران حاصل تماشای تنها 27 اثری است که از سوی داوران اولیه به داوران نهایی شب بازیگر معرفی شد.

حالیا قدر می نهیم شکوه و شگفتی بازیگری را در آن چند فانوسی که بر صحنه ها درخشیدند و داوران شب بازیگر را به تحسین و گزینش خود وا داشتند.

بهار است. شاید امسال شکوفه ها گل کنند، گل ها میوه دهند و صحنه ها رنگ و آب و جلوه تازه ای بیابد.

خوشا که بهار تئاتر ما برسد و بساط نمایش را نفس دوباره بخشد.

 

هیات داوران دهمین شب بازیگر

رویا تیموریان، اسماعیل خلج،  هوشمند هنرکار، علی بی غم، بهزاد فراهانی