بیانیه انجمن بازیگران خانه تئاتر

  

نظر هنرمندان را بپرسید

 

بیش از چهار ماه از آغاز به کار دولت جدید و بیش از سه ماه از آغاز وزارت علی جنتی و معاونت علی مرادخانی می گذرد و امیدی که از دمیدن هوای تازه در عرصه فرهنگ برآمده بود هنوز به مشام اهل تئاتر نرسیده است. برای تئاتر هنوز در برهمان پاشنه می‌چرخد. نه وضع معیشتی و چرخه اقتصادی بهبود یافته، نه گشایشی از سوی ممیزان محترم صورت گرفته و نه نظر و مشورت اهل تئاتر محلی از اعراب دارد. آب هنوز همان آب است و آسیابان همان. و پرسشی اینجا مطرح است که آسیابان تازه این آسیاب شکسته پس کی قرار است بیاید و آستین بالا بزند و در و دیوار این خرابه را بیاراید.

پیرو جلساتی که با معاون محترم هنری برگزار و نظرات خانواده تئاتر درباره برنامه‌ها و مدیران آتی این حوزه با ایشان در میان گذاشته شد، انتظار می رود که این بار سرنوشت چهارسال آینده تئاتر کشور، نه در پشت درهای بسته، بلکه با رأی و مشاوره مستقیم خانواده تئاتر تعیین شود. برنامه های این اداره کل و معاونت هنری عرضه و نظر و توقع کارشناسانه هنرمندان پرسیده شود و مهم تر از همه مدیران حوزه های اساسی تئاتر و به ویژه مدیرکل مرکز با نظر هنرمندان تئاتر تعیین شود.

 

انجمن بازیگران خانه تئاتر