1.      انجمن بازیگران خانه تآتر از مدیریت جشنواره می خواهد- به جای به کارگیری عبارات کلی – هدف، برنامه و سیاست های جشنواره را به صورت  روشن و قابل فهم اعلام کند.

2.      از آنجا که می خواهیم جشنواره تآتر فجر در رده جشنواره های معتبر و استاندارد  تآتر جهان قرار گیرد، انجمن بازیگران خواهان حذف محدودیت های اجرایی خارج از استانداردهای جشنواره های معتبر جهانی از آثار ارائه شده به جشنواره است.

3.      انجمن بازیگران از مدیریت جشنواره خواستار است که تنها معیارهای فنی و زیبایی شناسانه برای انتخاب متون و آثار در نظر گرفته و در هیأت های انتخاب ، تنها از کارشناسان و هنرمندان حوزه تآتر استفاده شود.

4.       جشنواره تآتر فجر – به عنوان مهم ترین رویداد تآتری کشور- نباید به وادی آماتوریزم کشیده شود. این جشنواره باید عرصه ای ویژه برای آثار و رقابت نیروهای حرفه ای باشد. بدیهی است که می توان برای آثار آماتوری ، غیرحرفه ای و دانشجویی جشنواره های جداگانه ای ترتیب داد، که خوشبختانه در حال حاضر نیز به وفور وجود دارد.

5.      انجمن بازیگران معتقد است که جشنواره ها نمی توانند به عنوان گذرگاهی برای حضور در صحنه های حرفه ای تآتر قلمداد شوند. لذا خواهان استقلال کامل اجراهای عمومی در تمامی تالارها از آثار ارائه شده در جشنواره تآتر فجر است.

6.      انجمن بازیگران خواستار جدا کردن کامل بودجه جشنواره تآتر فجر از بودجه تآتر کشور است. همچنین معتقد است که هزینه های تولید و دستمزد یک اثر حرفه ای برای جشنواره باید در زمان و طول جشنواره به طور کامل محاسبه و پرداخت شود و بودجه تولید یک نمایش برای اجرای عمومی به هیچ شکل نباید با هزینه های انجام شده در جشنواره پیوند بخورد.

7.      از آن جا که ادبیات کلاسیک جهان، منبع بی پایانی برای کسب تجربه و ارائه شیوه های نوین تآتری است و تآتر ما جدا از این گونه آثار قادر به دست یابی به توسعه ای در حد جهانی نیست ، انجمن بازیگران خواهان پذیرش متون ارزنده تاریخ تآتر جهان در بخش های اصلی جشنوراه است.

8.      متأسفانه سطح کارهای خارجی ارائه شده در جشنواره تا کنون کیفیت مطلوب و مناسبی نداشته است. انجمن بازیگران معتقد است چنانچه نیاز به دعوت از گروه های خارجی باشد، کارهای نمونه و والایی با ارزش و اعتبار واقعی جهانی و در شأن جشنواره تآتر فجر به ایران دعوت شود.

9.      انجمن بازیگران، جهت تقویت اعتبار جشنواره، پیشنهاد می کند با رفع موانع و محدودیت های بی جا، زمینه حضور بزرگان تآتر ایران در جشنواره تآتر فجر فراهم شود.