جلسه با حضور سرکار خانم ها: فرزانه نشاط خواه ،و مریم کاظمی ، و آقایان : محمود رضا رحیمی، خسرو احمدی، فرهاد تجویدی، کاظم هژیرآزاد تشکیل گردید و موضوعات مختلف زیر مورد تصویب و بحث قرار گرفت:

1- درخصوص جلسه ای که با سرگروه ها در روز جهارشنبه مورخ 95/8/26 داشتیم و تقاضای مجدد آقای هژیرآزاد مبنی بر داشتن کانال در تلگرام توسط خانم کرمی مطرح شد.  در جلسه سر گروه ها مطرح شد که اگر بتوان کانالی درست کرد که فقط سرگروه ها از آن مطلع شوند و برای دیگران قفل باشد بسیار خوب است. این امر از سوی خانم مریم کاظمی و بقیه حاضرین به بحث گذاشته شد ولی به نتیجه ی قطعی نرسید. قضیه منوط شد به تحقیق سرگروه ها و اعلام نظر آنها.

2- در مورد موضوع تقاضای هیات مدیره ی خانه تئاتر و دریافت مبلغ ده میلیون تومان از خانه ی تئاتر ،به صورت قرض برای اجرای جشن بازیگر  و پرداخت آن به آقای هنر کار و برگرداندن  دو میلیون تومان آقای هنر کار به آقای فراهانی و مخارج انجام شده مصوب شد کلیه  مسائل مالی جشن بازیگر 95 همچنین  دریافتی ها و پرداختی ها مشخص شود و به هیات مدیره گزارش گردد.

3- مصوب شد که هر گونه قراردادی که توسط مسئولین بسته می شود و یا خرج می گردد باید بلافاصله به صورت گزارش  هیات مدیره را در جریان بگذارند. تا هیات مدیره بتواند در موارد بروز مشکل ، راه حل های پیشنهادی و  رهنمودهای خود را به مسئولین بدهد.

4- مصوب شد که برای رسیدگی به اسناد مالی کلی،  اغم از جشن بازیگر و دریافت ها و پرداخت ها  از خانه تئاتر و مخارج انجام شده توسط کارگروهی متشکل از آقایان بهزاد فراهانی ، محمود رضا رحیمی ، فرهاد تجویدی، و خانم مریم کاظمی ، تشکیل و به کلیه موارد مالی رسیدگی شود و به هیات مدیره گزارش شود.