جلسه هفتگی هیات مدیره انجمن  بازیگران خانه تئاتر در تاریخ سیزدهم آذرماه نود و پنچ باحضور خانم ها: فرزانه نشاط خواه و مریم کاظمی. و آقایان بهزاد فراهانی.خسرواحمدی محمود رضا رحیمی، فرهاد تجویدی، و کاظم هژیرآزاد تشکیل گردید.

دراین جلسه در مورد کم و کیف انتخابات انجمن بازیگران خانه تئاتر و چگونگی اطلاع رسانی و تاریخ برگزاری آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ومصوب شد که مجموع عمومی دوره جدید انجمن در تاریخ 11 دی برگزار گردد. و خانم نشاط خواه مسول این همایش انتخاب شدند.

مصوب شد که هر یک از مسئولین گزارش یکسال فعالیت خود را برای ارائه به مجمع عمومی برای هفته ی آینده تهیه تمانید

جلسه در مورد نمایشنامه خوانی روز هفدم آذر و چگونگی تبلیغ آن بحث و بررسی صورت گرفت.