جلسه هیات مدیره مورخ 95/9/20

این جلسه به دلیل رسیدگی به حساب ها و ریز مخارج جشن بازیگر 95 در کافه ثلث آقای فرهاد در دو مرحله و دو گروه تشکیل گردید. گروه اول رسیدگی به هزینه ها مرکب از خانم مریم کاظمی ، بهزاد فراهانی ، فرهاد تجویدی و محمود رضا رحیمی بودند.که ساعت یک تا سه بعد از ظهر تشکیل شد و گروه دوم که برای تشکیل هیات مدیره ساعت سه به ایشان  ملحق شدند. آقایان خسرو احمدی و کاظم هژیرآزاد و حسین محب اهری بودند. مجموعه گفتگوهای این جلسه در مورد تحوه ی اداره مجمع و عمومی و موضوع حساب و کتاب های جشن بازیگر گذشت. قرارشد همه مسئولین گزارش فعالیت های دو ساله ی  خودشان را برای ارائه به مجمع معمومی بیاورند.