جلسه هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر در تاریه چهارم دی ماه هزارو سیصدو نود و پنج با حضور خانم فرزانه نشاط خواه، و آقایان بهزاد فراهانی. خسرو احمدی، محمود رضا رحیمی و کاظم هژیرآزاد تشکیل گردید و مصوبات زیر را داشت:

در مورد انتخابات مورخ یازدهم دی ماه در سالن تئاتر شهر گفتگو انجام شد. مسئولیت ها تقسیم شد.

مصوب شد که دستور جلسه ی روز انتخابات به قرار زیر باشد:

1-مصوب شد به مجمع عمومی پیشنها د شود که دونفر به هیات مدیره جهت به حدنصاب رسیدن در مواقعی که تعداد بیشتری از دوستان سر کار هستند اضافه شود و از هفت نفر به نه نفر افزایش یابد.

2-مصوب شد که به مجمع عمومی پیشنهاد شود که کاندیداهایی که انتخاب می شوند و رای قابل ملاحظه ای می آورند و در جلسات شرکت نمی کنند یک دوره از انتخاب مجدد محروم شوند

3- انتخابات دور هشتم انجمن بازیگران