صورتجلسه هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاترمورخ95/11/16

جلسه هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر در تاریخ شانزدهم بهمن ماه نود و پنج با حضور سرکار خانم فرزانه نشاط خواه، مریم کاظمی و آقایان بهزاد فراهانی، محمود رضا رحیمی، ،کاظم هژیرآزاد تشکیل گردیدو موارد زیربه تصویب حاضرین رسید:

1-دراین جلسه آقای فراهانی بابت نمایشنامه خوانی های سالن انتظامی چکی به مبلغ دومیلیون و پانصد هزار تومان بابت پنج مورد نمایشنامه خوانی از سوی خانه هنرمندان دریافت شده بود به مسئول نمایشنامه خوانی آقای رحیمی تحویل شد و تصویب شد مبلغ یک صد هزار تومان هزینه های مربوط به هر مورد نمایشنامه خوانی کسر و به هر یک از هنرمندان ذیربط مبلغ چهارصد هزار تومان پرداخت شود.

2- تقاضای آقای مهدی میامی مبنی برادامه ی عضویت ایشان و بخشودگی جرایم ایشان مورد تصویب قرار گرفت و قرار شد مورد ایشان توسط آقای فراهانی به اطلاع هیات مدیره خانه تئاتر برسد و موافقت ایشان نیز گرفته شود.

3- آقای فراهانی توضیحاتی در مورد مسابقه شطرنج که به دبیری و مسئولیت خود ایشان برگزار می شود دادند. قرارشده است که شنبه 23 بهمن فینال این مسابقه بین چهار نفر در حضور قهرمان شطرنج ایران آقای قائم مقامی برگزارشود.