جلسه هفتگی انجمن بازیگران خانه تئاتر در تاریخ شنبه 95/2/4 با حضور خانم ها فرزانه نشاط خواه و مریم کاظمی و آقایان بهزاد فراهانی ، کاظم هژیرآزاد، خسرو احمدی، هوشمندهنرکار، غایبان محمود رضا رحیمی ، حسین محب اهری. تشکیل گردید.

دراین جلسه، کارگردان جشن بازیگر آقای هنرکار کنداکتور جشن بازیگر را جهت بررسی نهایی هیات مدیره ارائه دادند که پس از بحث و تبادل نظر برای هیات مدیره به تصویب رسید.