جلسه هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تاترمورخ 96/1/26
حاضران درجلسه : خانم ها پرستو کرمی ، منظر لشکری و آقایان بهزاد فراهانی، مهدی میامی، علی بی غم ، امیرکاوه آهنین جان، بیژن افشار، خسرواحمدی، و کاظم هژیرازاد بودند.
دراین جلسه در خصوص کیفت برگزاری جشن بازیگر و چگونگی آن بحث و گفتگو شد و مصوب شد که شکل اجرای این مراسم به صورت آیینی سنتی باشد پذیرایی نیز به همان صورت قهوه خانه های قدیمی با پذیرایی چای و قهوه و نوشیدنی های خنک باشد.
آنگاه جلسه وارد چگونگی و نحوه ی اجرای برنامه شد که و نقاصا ها و نقاط قوت برنامه ها ی گذشته برشمرده شد.پیشنهاد های مختلف عنوان شد ولی به جمع بندی نهایی نرسید.جمع بندی و شکل نهایی اجرا منوط شد به هماهنگی با کارگردان جشن آقای علی بی غم و پیشنهادات مختلفی که در هفته ی آینده به او می رسد.
درمورد داشتن دو پیشکسوت شهرستانی خانم و آقا بحث شد و نظرات مخالف و موافق ابراز گردید و مقرر شد که کما فی السابق تقدیر از دو پیشکسوت شهرستان را داشته باشیم.
آقای تجویدی ضمن نپذیرفتن هیچ مسئولیتی در انجمن قول همکاری همه جانبه را دادند.سپس گزارشی از وضعیت داوری جشن بازیگر به هیات مدیره ارائه دادند. و مواکدا قرار شد که تا تاریخ دهم اردیبهشت لیست کاندیداهای برگزیدگان را اعلام نمایند.
دراین جلسه تاکید شده در این دوره هم مانند دوره ی گذشته مطابق آیین نامه داوری عمل شود و در اولین فرصت بعد از جشن ، اگر لاطم دیده شد آیین نامه جشن مورد اصلاح قرار گیرد.
مقررشد که در اولین فرصت و یا حتی درجلسه فوق العاده لیست داوران سال آینده مشخص شود.
جلسه فوق العاده برای تعیین لیست داوران و مسائل مربوط به جشن روز چهارشنبه ساعت شش در خانه هنرمندان تشکیل شود.