جلسه هفتگی هیات مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر مورخ 96/1/19
حاضران در جلسه خانم ها پرستو کرمی، منظر لشکری وآقایان بهزاد فراهانی، علی بی غم، کریم اکبری مبارکه ، بیژن افشار، کاظم هژیرازاد مسعود رحیم پوربودند.
مطابق دستور جلسه که تعیین کارگردان و دبیر جشن بود . آقای بهزاد فراهانی به عنوان دبیر جشن و آقای علی بی غم به عنوان کارگردان جشن انتخاب شدند.
خانم روشن ضمیر به عنوان منشی جلسات جهت نوشتن صورت جلسات معین شدند و در صورت نبود ایشان کسی دیگری صورت جلسات را می نویسد.
بحث گرفتن مکان جشن از شهرداری تهران یا تالار وحدت سرانجام به آنجا کشید که اولویت با تالار وحد باشد.
آنگاه در مورد اینکه چه تعداد برگزیده داشته باشیم و یا اینکه فقط برگزیده بدون اولویت داشته باشیم بحث مفصل انجام شد. قرار شد و سرانجام به این نتیجه رسید که فعلا آیین نامه جشن بازیگر ملاک قرار گیرد تا تغییرنهایی آن که به عهده ی هیات مدیره فعلی خواهد بود.
قرار شد که برای تشریفات مطابق جشن های گذشته با آقا تجویدی تماس گرفته شود.
آقای بی غم از همه حاضرین خواستند که در اسرع وقت پیشنهاد ات خود را در خصوص چگونگی اجرای جشن و آیتم های مربوطه اراده نمایند.
درانتها در خصوص مساله مبتلابه همه اعضاء انجمن که بیکاری است بحث شد و تاکید شد که تمهیداتی اتخاذشود که اعضاء بیکار سر کار بروند. شده اگر صد نفرشان هم از طریق تلاش های انجمن به کار گماره شود بیلان خوبی خواهد بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید