انجمن بازیگران خانه تئاتر به تاریخ 95/12/21 در راستای اهداف تقسیم کار و فعالیت های خود اقدام به تعیین مسئولین کمیته ها کرد کمیته های زیر فعلا کمیته هایی هستند که انتخاب شدند و به فعالیت خواهند پرداخت:

1- کمیته رفاه به مسئولیت آقای خسرو احمدی

2- کمیته علمی پژو هشی و آموزشی به مسئولیت آقای امیر کاوه آهنین جان

3- کمیته اداری مالی به مسئولیت پرستو کرمی 

4- کمیته روابط عمومی به مسئولیت مهدی میامی

5- کمیته ی همایش های انجمن به مسئولیت علی بی غم

در نشست های آتی مسئولین دیگری انتخاب و به این لیست اضافه خواهند شد.

شرح وظایف کار گروه تشریفات

بامسئولیت آقای فرهاد تجویدی


۱- هماهنگ کردن با رئیس سالن. از نظر زمان و مکان. به صورت کتبی و یا صورت جلسه ای.
۲- هماهنگ کردن با مسئول حراست آن سالن. و اطمینان حاصل کردن از این که آنان هم همایش را از خود بدانند.
۳- فرستادن ماشین برای مهمانان بسیار ویژه و بازگرداندن آنان با همان وسیله.
۴- هماهنگ کردن با رئیس سالن و مسئولین برای این که صندلی ها دارای شماره باشند .
۵- هماهنگی با روابط عمومی و کسب اطلاع از مهمانان ویژه و فرستادن کارت های دعوت همراه شماره صندلی آنان.
۶- الف - پذیرایی ، از مدعوین هنگام ورد به سالن انتظار،  ب  - و هنگام خروج از سالن ج – واز قلم نیفتادن کارکنان سالن.
۷- در نظر گرفتن اضافه دستمزدی برای کارکنان سالن یا هماهنگی های لازم با رئیس آن ها برای احترام گذاشتن به مدعوین.
با احترام روابط عمومی انجمن بازیگران
هژیرآزاد
۸- سعی در کنترل این نکته که مهمانان ویژه عقب ننشینند و اگر مهمان ویژه ای نیامده بود. جای آن را به شخصیتی درحد اوبدهند. تا جوانان جای آنان را نگیرند.
۸ - هماهنگ کردن با روسای سالن و حراست برای این که درپایان برنامه ، چراغ ها را خاموش نکنند که یعنی مردم بروید بیرون ما دیرمان شده است.
۸- سعی درجهت این که  کار کنان سالن، همایش را از آن خود بدانند. ازجمله  این که یک نفر را برای پذیرایی از آنان بگارند و مسائلی از این دست، آنان را به همکار جلب خواهد کرد.
۹- هماهنگی با عکاس که زود نرود و عکس یادگاری باهمکاران سالن و کلیه دست اندر کاران گرفته شود. و هماهنگی با مسئول نشریات انجمن ، برای چاپ این  عکس بخصوص  قدر دانی مختصری  از همکاری آنان در نشریه.
۱۰- هماهنگی با کار کنان سالن ، در مورد  لامپ های سوخته ی دستشویی ها و اماکنی از این دست. ونظیف بودن حتمی این محیط ها.

پیشنهاد شرح وظایف مسئولین نمایشنامه خوانی:


۱- تنظیم  برنامه سالانه .باهمکاری هیات مدیره. در اسفند ماه هر سال برای سال جدید.
۲- تماس باهنرمندان. تهیه فهرست هنرمندان، برای درج در آگهی وپوستر و بروشور.وارائه آن به روابط عمومی.
۳- تهیه خبر ازنمایشنامه خوانی و اطلاع دادن به روابط عمومی برای درج در مطبوعات. و نشریات انجمن و خبررسانی ، از قبیل ایمیل، تراکت و اس. ام. اس.و غیره.
۳-براورد هزینه های ۱۲  نمایشنامه خوانی سالانه(هرماه یکی) ، به محض شروع کار هیات مدیره خانه تئاتر در فروردین ماه هرسال .باهماهنگی هیات مدیره.بدیهی است در موارد لزوم با هماهنگی رئیس ، یا نماینده  هیات مدیره که در ستاد همایش ها حضور دارند. حل و فصل می شود.
۴- گزارش کتبی از جریانات امورنمایشنامه خوانی به هیات مدیره و درج در پرونده ی نمایشنامه خوانی.
۵- پیشنهاد کمبود ها و مشکلات به رئیس، یا نماینده هیات مدیره در ستاد همایش ها.
۶- تلاش و همراهی با رئیس هیات مدیره برای به دست آوردن بودجه ای غیر از برآورد سالانه که خانه تئاتر تامین می کند. برای هدیه به گروه ها.
۷- گرفتن عکس از نمایشنامه خوانی باهماهنگی عکاس خانه تئاتر و یا عکاس انجمن یا عکاسان علاقمند دیگر.
۸- همکاری در تهیه وسایل مورد لزوم گروه ها، باهماهنگی رئیس یا نماینده هیات مدیره درستاد همایش ها.
۹- همکاری با روابط عمومی انجمن  .
خواهشمندم ضمن مطالعه اگر پیشنهادی در جهت تکمیل این شرح وظایف دارید به آن اضافه و ایمیل نمایید.

هیات مدیره انجمن بازیگران در پی انجام وظایف ، و تقسیم کار خود اقدام به ایجاد کمیته های مختلف با  شرح وظایف و مسئولین مربوطه به شرح زیر می باشد:

الف - رئیس هیات مدیره و با حفظ مسئولیت کمیته نمایشنامه خوانی ، آقای بهزاد فراهانی

ب - نایب رئیس هیات مدیره با حفظ مسئولی کمیته روابط عمومی انجمن بازیگران آقای مهدی میامی

پ - کمیته اداری و مالی ، سرکار خانم پرستو کرمی با حفظ مسئولیت سرپرست سرگروه های انجمن بازیگران 

ت - کمیته انتشارات : معین نشده است.

ث -کمیته داوری جشن بازیگر : فعلا خود آقای فرهاد تجویدی هستند

ج - کمیته علمی و پژوهشی آموزشی آقای امیر کاوه آهنین جان هستند

چ - کمیته  رفاه   آقای خسرو احمدی

ح جذب اسپانسر :  کماکان  آقای فرهاد تجویدی

به قرار معمول گذشته این مسئولین گزارش فعالیت خود را در هر فصل به صورت مکتوب به هیات مدیره ارائه خواهند داد و عین همین فعالیت ها در سایت انجمن  درج می گردد.

 

شرح وظایف فنی اجرایی

۱- تماس با رئیس سالن وگرفتن دقیق وقت و صورت مجلس کردن که یک وقت اشتباها تغییر برنامه صورت نگیرد.و تماس با  مسئولین حراست وحصول اطمینان از این که آنان نیز باانجام همایش موافقند. انتقال اهمیت همایش و جلب نظرآن ها.برای این که همایش را از آن خود بدانند و برخورد مودب و دوستانه ای با مهمانان داشته باشند. 
۲- تهیه ی میکرفن و آزمایش کردن آن ها. وحصول اطمینان از سالم بودن آن ها.
۳- تهیه ی ضبط صوت درهمایش های مطبوعاتی و نظایر آن.
۴- تهیه ی میز و صندلی برای پشت صحنه .واطمینان از این که مجریان برنامه هنگام استراحت صندلی در اختیار دارند که بنشینند.
۵- تنگ آب و لیوان. کاغذ و قلم، صندلی وایت برد و قلم وایت برد . به اندازه کافی. برای جلسات مجمع عمومی و انتخابات و کنفرانس ها و سخنرانی ها.
۶- هماهنگی با مسئولین حراست یا سالن و یا هر مسئولی که وجود دارد  ، برای نظافت محیط .
۷- بازید مکرر از سالن و اطمینان حاصل کردن از این که همه چیز سالم و آماده به کار است.
۸- بازید نهایی و اطمینان پیدا کردن کامل.
۹- تهیه ی  منابع نوری . درصورت نداشتن منابع نور سالن.
۱۰- نصب اعلان "سیگار کشیدن ممنوع" و "سکوت را رعایت کنید". در چند نقطه دارای موقیعت دید.
۱۱- جمع آوری همه وسایل و بردن به جای خود. وبه صورت اولیه درآوردن.توسط گروهی که از پیش هماهنگ شده است. باهمکاری کارگروه تشریفات.