از تاریخ 94/2/30 پس از پایان جشن بازیگر سال 93 داوری اجراها توسط هیات منتخب آثار در 48 سالن نمایشی آغاز شد
تا کنون 300 اثر نمایشی توسط هیات منتخب آثار دیده شده
و از میان آنها 68 اثر از سوی هیات منتخب آثار به داوران نهایی معرفی شده است

ضمنا طی جلساتی که با داوران محترم برگزار
گردید نظرات و پیشنهادات سازنده عزیزان در بهبود وضعیت داوری مکتوب و به هییت بازنگری آیین نامه داوری تقدیم میگردد