شرح وظایف روابط عمومی در چارچوب انجمن بازیگران خانه تئاتر

بازگشت به نامه مورخ ۲/۱۲/۹۳ الصاقی هیات مدیره محترم انجمن بازیگران، شرح امکانات و توانایی های خود را در ارتباط با پذیرش و اجرای مسئولیت روابط عمومی و بین الملل انجمن بازیگران – روابط عمومی نه به معنای عام - بلکه مطابق آنچه هیات مدیره در نامه مزبور خواسته و ابلاغ فرموده تقدیم می دارم.
الف - اطلاع رسانی به اعضا
اطلاع رسانی به اعضا از چند طریق عمل می شود:
۱- خبر رسانی از طریق آدرس ایمیل اعضاء
۲- درج خبر در سایت انجمن
۳- تهیه و نصب پوستر و پخش تراکت
۴- پیامک از طریق شبکه مخابرات
۵- خبر رسانی از طریق سرگروه ها
توضیح:
سر گروه ها نیرو های داوطلب همکاری های مختلف با هیات مدیره زیر نظر مسئول روابط عمومی و سرپرست سرگروه ها می باشند که ماهی یک بار با هیات مدیره جلسه دارند. صورتت مجلس مربوط بهاین جلسات در کتابچه مخصوص موجود است.
هر سرگروه با داشتن بیست زیر گروه، تنها وظیفه خبر رسانی را به عهده نداشته ، بلکه مشاور، راهنما و مددکار زیر گروه های خود خواهد بود و نظرات و خواسته های آنها را با هیات مدیره درر میانخواهد گذاشت. هیات مدیره با تحلیل این نظرات و خواسته ها رهنمود ها و اهداف دراز مدت و میان مدت انجمن را تعیین کرده و اعمال خواهد کرد. در حقیقت مبنای فعالیت های هیات مدیره انجمن ، برایندخواست ها و نظرات بدنه انجمن می باشد که در صورت مجالس ثبت است.
ب - اطلاع رسانی به هیات مدیره
۱- سرگروه ها با تماس هایی که با زیر گروه هایشان دارند، نظرات و خواست های آنها را به هیات مدیره انتقال می دهند.
۲- در مواردی مانند فوت ، ازدواج و حوادث ناگوار یا مشکلاتی که همکار نیاز به مدد داشته باشد ، سرگروه بلافاصله پس از اطلاع ، با مسئول روابط عمومی در میان خواهد گذاشت و مسئول روابطعمومی موظف است در اسرع وقت هیات مدیره را در جریان قرار دهد.
۲- ثبت و ضبط فعالیت های انجمن:
الف : تدارک امکانات عکس برداری و فیلمبرداری از کلیه مجامع و همایش ها و نشست های انجمن و آرشیو آن ها.
ب – نگهداری و آرشیو بریده جراید ی که فعالیت های انجمن را انعکاس داده اند.
۳- امور رسانه ای:
الف – تماس با مدیران جراید برای دعوت از خبر نگاران جهت همایش ها و نشست های انجمن.
ب – تدارک و تهیه ملزومات نشست خبری در روز موعود. ایجاد تسهیلات و پذیرایی از خبر نگاران در آن روز. در صورت امکان جهت قدر دانی ، تهیه هدیه ای در حد بضاعت به خبرنگارانی که درنشست شرکت می کنند.
۴- مراوده فرهنگی و ایجاد زمینه های شناخت متقابل با روابط عمومی های دیگر
معرفی فعالیت ها و برنامه های انجمن از طریق تهیه کاتالوگ، و رایزنی با روابط عمومی های سازمان ها و نهاد ها و سفارتخانه ها جهت جذب حمایت و همکاری های لازم آنها.
۵ - سایت انجمن
الف – مدیریت سایت با مسئول روابط عمومی خواهد بود و هیات مدیره برآن نظارت عالیه خواهد داشت. مدیر در مورد کم و کیف سایت به هیات مدیره پاسخ گو خواهد بود.
ب – درصورت استطاعت مالی، استخدام کاربر، گزارش گر، عکاس و خبر نگار برای تامین و به روز رسانی محتوای باکس های مختلف سایت و ارتقا و فراگیر کردن آن.
درصورت نداشتن بودجه همچنان مانند گذشته، از همکارانی دعوت و استفاده خواهد شد که بی چشمداشت مالی فعالیت نمایند.
پ – تامین شارژ هاست و دامین سالانه و درصورت نیاز ارتقای پهنای باند از طریق امور مالی انجمن با نظر و صلاحدید هیات مدیره و در صورت امکان با نظر هیات مدیره از طریق در آمد های احتمالیگرفتن آگهی و غیره .
۶ – خرید گل ، هدایا ، چاپ کارت تبریک نوروزی و کارت دعوت مدعوین و خرید روزنامه ها جهت بریدن خبر های درج شده و چاپ فیلم و عکس و سی دی و ایاب و ذهاب و غیره با ارائه سند به مسئولمالی و رونوشت به بازرس انجمن.
۷- شناسایی مدعوین خاص و نوین با نظارت و صلاحدید هیات مدیره جهت دعوت به مجامع و جشن ها.
۶- روابط بین الملل
۱- تلاش در جهت شناخت مراکز فرهنگی و سندیکاهای بازیگران تئاتر جهان و ارتباط با آن ها جهت بررسی امکانات همکاری های متقابل.
۲- به منظور رسیدن به هدف بالا استخدام و یا جذب همکاران داوطلب مسلط به زبان خارجی، که این ارتباط را تسهیل و میسر نماید.
۳- دعوت از اساتید بازیگری کشور های صاحب تئاتر با کمیته علمی است ولی تشریفات آورد و برد و پذیرایی با روابط عمومی خواهد بود.
۴- رای زنی از کسانی که تا کنون این نوع فعالیت ها را انجام داده اند و گزارش آن به هیات مدیره انجمن و کسب رهنمود برای ادامه این نوع فعالیت ها.
۵- ارتباط با بخش فرهنگی سفارتخانه ها جهت کشف راه های تعامل با آنها.
۶- فرستادن بروشور و پوستر به سفارتخانه ها در صورتی که نمایشنامه ای از آن کشور در ایران کار می شود.
۷- ارتباط با گروه های تئاتر شهرستان و خانه های تئاتر آنها
۱- تلاش در جهت کسب اطلاع از امکانات، توان و نیازمندی های گروه ها و خانه های تئاتر شهرستان و بررسی چگونگی گسترش این ارتباط با کمک هیات مدیره انجمن و افراد ذیصلاح.
۲- گزارش فعالیت ها به هیات مدیره و کسب رهنمود برای ادامه این فعالیت ها.
(مسئول روابط عمومی موظف است در پایان هر فصل فعالیت های روابط عموی رابه هیات مدیره. گزارش دهد)
همچنان که آگاهید، روابط عمومی را ماشین فعالیت های نهاد های فرهنگی ، تولیدی و... می دانند و ناگفته پیداست که هر ماشین برای راه رفتن نیاز به بنزین خواهد داشت . روابط عمومیی هم برای فعالیتهای خود ، نیاز به بودجه معین مصوب هیات مدیره دارد که تصویب خواهد نمود مبلغی به عنوان تنخواه در اختیار مسئول روابط عمومی قرار گیرد. بدیهی است صورت مخارج و هزینه ها با ارائه اسناد ومدارک به امور مالی و رونوشت به هیات مدیره و بازرس خواهد بود.
و در صورت نبود بودجه همه این فعالیت ها همچنان مانند گذشته داوطلبانه انجام خواهد شد.

 

گزارش فعالیت کمیته روابط عمومی انجمن بازیگران در سال 94و 95

 

فعالیت کمیته با همکاری سرگروه ها که (زیر مجموعه روابط عمومی هستند) و نیروهای داوطلب دیگر به شرح زیراست:

بخش اداری:

1-            آرشیو بریده جراید و دو شماره نشریه و کاتالوگ ها و پوستر های جشن بازیگر و گزارش ها وخبر ها در سایت و فایل های مربوطه.

2-            ادامه ی درج اطلاعات اعضاء در کامپیوتر تحت برنامه اکسس با همکاری خانم سارا عابدی

3-            تایپ نامه ها و گزارش ها و کلیه مراسلات انجمن و پرینت آن ها توسط روابط عمومی خانه تئاتر

4-            تدارک امکانات دو نشست مطبوعاتی برای دوجشن بازیگر

5-            ارسال خبر های همایش ها وفعالیت ها به جراید از طریق شخصی و روابط عمومی خانه تئاتر

برخی از این فعالیت ها باهمکاری تعدادی از سر گروه ها و نیروهای داوطلب انجام شده است.

 

همکاری های گروهی:

6-            خبر رسانی انجمنی توسط داوطلبان سرگروه از طریق اس ام اس و تلگرام

7-            همکاری گروهی برخی از سرگروه ها با مسئولین همایش های انجمن در نمایشنامه خوانی و جشن بازیگر 94و95

8-            شرکت مستمر در جلسات ماهانه سرگروه ها طبق مندرجات صورتمجلس این اجلاس ها

9-            انتقال رهنمود های هیات مدیره انجمن و خانه تئاتر به سرگروه .

در دوجشن بازیگر خانم آتنا و زهرا روشن ضمیر. ملیکارضی. و آقای حمید یعقوبیان وحسن عسگری.همکاری موثر داشتند.

 مدیریت سایت انجمن بازیگران به مثابه ارگان انجمن بازیگران خانه تئاتر

 10-          ارتقاء و تغییر قالب سایت با همکاری هوشمند هنرکار و آرمان هژیرآزاد. و به روز رسانی مستمرآن.و درج هر روزه یادداشت ها ، نقد ها ، گفتگوها ، گزارش ها، صورتمجلس هاوغیره به شرح زیر:

11-          درج 86 رویداد مهم تئاتری درسایت انجمن.

12-          درج 22 گزارش از وقایع اتفاق افتاده ی مهم در انجمن و دیگراتفاقات تئاتری با همکاری مجید قربانی. شیرین میرزا نژاد. منصور میرزابابایی.علی طاهری . مهرداد خامنه ای.و هژیرآزاد

13-          درج 27 گفتگو ی مهم تئاتری از بازیگران و کارگردانان و صاحب نظران.

14-          نوشتن 44 نقد و بررسی از تئاترهای اجرا شده توسط : سارا عابدی. مجید قربانی. مازیار معاونی . علی طاهری . زندیش حمیدی. حمیده صمدی. وهژیرآزاد

15-          درج و نوشتن 65 یاد داشت های تئوریک صاحب نظران ایرانی و خارجی

16-          درج خلاصه صورت مجالس 74 جلسه در دوسال گذشته ی هیات مدیره انجمن

17-          درج سه بیانیه انجمن و دو بیانیه خانه تئاتر

18-          درج شش گفتگوی مختلف تئوریک در اتاق گپ و گفت

لازم به ذکر است که دوبار سایت انجمن توسط هکر ها هک شد و با مراجعه به سرور مجددا راه اندازی شد و به دلیل نگرفتن "بک آپ" سرور و خود ما، چند ین مطلب به روز ما از دست رفته است.

 

 

با احترام

روابط عمومی انجمن بازیگران خانه تئاتر بهمن 1395

منتشر شده در 21 دی 1393
بازدید: 160
گزارش عملکرد کمیته روابط عمومی
درسال ۹۲ و۹۳
روابط عمومی انجمن بازیگران در محدوه امکاناتی که در اختیار داشته است فعالیت های زیر را به انجام رسانده است:
۱- ارتقاء و تغییر قالب و به روز رسانی سایت انجمن.
۲- مدیریت سایت از جمله درج مرتب رزومه و عکس اعضاء ، مقالات، گزارش ها، عکس ها، آیین نامه ها وخبر های انجمنی در سایت و...
۳- خبررسانی انجمنی توسط افراد داوطلب گروه ( سر گروه ها ) از طریق اس . ام. اس. تلفن . ایمیل. و درج اطلاعیه در سایت انجمن و رسانه ها.
۴- همکاری با مسئولین برگزاری همایش ها .
۵- گزارش عملکرد روابط عمومی به هیات مدیره.
۶- اس ام اس به اعضا جهت تبریک سال روز تولدشان .
۷- آرشیو کردن بریده جراید مربوط به فعالیت ها و همچنین مجلات ، پوستر ها و بولتن ها .
۸- پاسخ و عکس العمل به دوستان منتقد داوری وارسال آن به خبرگزاری مربوطه و درج آن در سایت انجمن.
۹- آرشیو نشریات انجمن. (مجله و بولتن و خبر نامه و غیره )
۱۰- کسب اطلاع و دریافت آدرس ایمیل و تارخ تولد اعضای تازه عضو شده از مسئول امور اداری و درج آن ها در لیست مربوطه.
۱۱- شرکت مستمر در جلسه ماهانه سه شنبه آخر هر ماه با سر گروه ها و درج نظرات ایشان در صورت مجلس مربوطه توسط سرپرست سر گروه ها خانم پرستو کرمی و ارائه آن به هیات مدیره جهت اتخاذ هر نوع تصمیم.
۱۲- انتقال رهنمود های هیات مدیره انجمن و هیات مدیره خانه تئاتر، به سرگروه ها جهت انتقال به زیر مجموعه خود .
۱۳- عیادت از همکاران بیمار.
۱۴- تهیه لیست نشانی پستی و شماره تلفن مهمانانی که انجمن مایل است ایشان در همایش ها از جمله جشن بازیگر شرکت داشته باشند.
۱۵- تهیه امکانات نشست مطبوعاتی هیات مدیره در چند نوبت .
۱۶- ارتباط و همکاری و خبر کردن عکاسان، جهت عکسبرداری و فیلمبرداری از همه همایش های انجمن.
۱۷- گرفتن عکس دستجمعی از هیات مدیره وعکس تکی برای درج در سایت انجمن.
۱۸- گرفتن عکس از کلیه همایش ها و ِآرشیو آن ها و درج آن در سایت انجمن.
۱۹- همکاری همه جانبه در جشن بازیگر ۹۲ و ۹۳ با مسئولین و همیاران جشن بازیگر.
۲۰- همکاری و معاضدت با اسپانسرهای سال ۹۲ به همراه آقای پرویز پورحسینی و سال ۹۳ با آقای فرهاد تجویدی .
۲۱- ارسال خبر همایش ها به مطبوعات و خبر گزاری ها .
الف : از طریق امکانات خانه تئاتر
ب: سایت خانه تئاتر .
پ: سایت انجمن بازیگران وسرگروه ها.
۲۲- اطلاع رسانی به خبرنگاران برای پوشش دادن خبری تمام همایش ها.
۲۳- طرح نقاط ضعف و قوت همایش و بحث و تبادل نظر در هیات مدیره انجمن و ارائه ی پیشنهاد برای بهبود آن.
۲۴- دریافت یک دستگاه کامپیوتر از مرکز هنر های نمایشی در سال ۱۳۹۲ به همیاری آقای حمید رضا آذرنگ
۲۵- درج اطلاعات کامل مندرج در پرونده کلیه اعضاء ، تحت برنامه اکسس به طوری که دیگر نیازی به داشتن پرونده های قطور نمی باشد.
۲۵- به دلیل نداشتن کاربر داوطلب همکاری و آشنا به کامپیوتر، این برنامه توسط مسئول روابط عمومی آقای هژیر آزاد و سرکار خانم سارا عابدی وهمکاری آرزو نصیری در روابط عمومی خانه تئاتر درخصوص اسکن کردن عکس های کلیه اعضا به انجام رسیده است.
۲۶- نوشتن مقاله ، گزارش ، نقد نمایش و تشویق نقد نویسان جهت نوشتن نقد اختصاصی برای سایت انجمن.
با آرزوی موفقیت هیات مدیره آینده و همکاری بی چشمداشت نیرو های داوطلب همکاری برای ارتقاء برنامه اطلاعات کامپیوتری اعضای انجمن.
مسئول روابط عمومی انجمن
کاظم هژیر آزاد