این کمیته کما فی السابق به مسئولیت خانم مریم کاظمی خواهد بود.