از تاریخ 95/12/21 خانم پرستو کرمی مسئول اداری و مالی انجمن هستند و مطابق شرح وظایف مصوب هیات مدیره انجام وظیفه می کنند. بدیهی است شرح وظایف و گزارش فعالیت ایشان هم در سایت منعکس خواهد شد.

کلیات شرح وظایف کمیته امور مالی اداری انجمن:

رسیدگی و کنترل مسائل اداری و مالی انجمن به عهده مدیر امور اداری مالی انجمن بوده و کلیات وظایف او به شرح زیر می باشد:

۱- رسیدگی به وضعیت پرداخت حق عضویت اعضاء.

2-- ارائه گزارش مالی هرسال به هیات مدیره و انعکاس آن درمجمع عمومی عادی وفوق العاده.

3- حفظ ونگهداری اسناد مالی انجمن.

4- بررسی اولیه  استحقاق متقاضیان عضویت در انجمن و ارائه ی آن به هیات مدیره 

5- ثبت و ضبط ( بایگانی )نامه های رسیده و نامه های صادر شده انجمن

کلیات شرح وظایف کمیته امور مالی

کمیته مالی انجمن با مسئولیت آقای محمد ساربان است.

رسیدگی و کنترل مسائل مالی انجمن به عهده مدیر امور مالی انجمن بوده و کلیات وظایف او به شرح زیر می باشد: ۱- رسیدگی به وضعیت پرداخت حق عضویت اعضاء. ۲- تلاش درجهت درآمد زایی برای نیازمندی های انجمن از طریق جلب اسپانسر وهمکاری با دیگر کمیته ها. ۳- ارائه گزارش مالی هرسال به هیات مدیره و انعکاس آن درمجمع عمومی عادی وفوق العاده. ۴- حفظ ونگهداری اسناد مالی انجمن.