شرح وظایف کار گروه تشریفات

بامسئولیت آقای فرهاد تجویدی


۱- هماهنگ کردن با رئیس سالن. از نظر زمان و مکان. به صورت کتبی و یا صورت جلسه ای.
۲- هماهنگ کردن با مسئول حراست آن سالن. و اطمینان حاصل کردن از این که آنان هم همایش را از خود بدانند.
۳- فرستادن ماشین برای مهمانان بسیار ویژه و بازگرداندن آنان با همان وسیله.
۴- هماهنگ کردن با رئیس سالن و مسئولین برای این که صندلی ها دارای شماره باشند .
۵- هماهنگی با روابط عمومی و کسب اطلاع از مهمانان ویژه و فرستادن کارت های دعوت همراه شماره صندلی آنان.
۶- الف - پذیرایی ، از مدعوین هنگام ورد به سالن انتظار،  ب  - و هنگام خروج از سالن ج – واز قلم نیفتادن کارکنان سالن.
۷- در نظر گرفتن اضافه دستمزدی برای کارکنان سالن یا هماهنگی های لازم با رئیس آن ها برای احترام گذاشتن به مدعوین.
با احترام روابط عمومی انجمن بازیگران
هژیرآزاد
۸- سعی در کنترل این نکته که مهمانان ویژه عقب ننشینند و اگر مهمان ویژه ای نیامده بود. جای آن را به شخصیتی درحد اوبدهند. تا جوانان جای آنان را نگیرند.
۸ - هماهنگ کردن با روسای سالن و حراست برای این که درپایان برنامه ، چراغ ها را خاموش نکنند که یعنی مردم بروید بیرون ما دیرمان شده است.
۸- سعی درجهت این که  کار کنان سالن، همایش را از آن خود بدانند. ازجمله  این که یک نفر را برای پذیرایی از آنان بگارند و مسائلی از این دست، آنان را به همکار جلب خواهد کرد.
۹- هماهنگی با عکاس که زود نرود و عکس یادگاری باهمکاران سالن و کلیه دست اندر کاران گرفته شود. و هماهنگی با مسئول نشریات انجمن ، برای چاپ این  عکس بخصوص  قدر دانی مختصری  از همکاری آنان در نشریه.
۱۰- هماهنگی با کار کنان سالن ، در مورد  لامپ های سوخته ی دستشویی ها و اماکنی از این دست. ونظیف بودن حتمی این محیط ها.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید