شرح وظایف فنی اجرایی

۱- تماس با رئیس سالن وگرفتن دقیق وقت و صورت مجلس کردن که یک وقت اشتباها تغییر برنامه صورت نگیرد.و تماس با  مسئولین حراست وحصول اطمینان از این که آنان نیز باانجام همایش موافقند. انتقال اهمیت همایش و جلب نظرآن ها.برای این که همایش را از آن خود بدانند و برخورد مودب و دوستانه ای با مهمانان داشته باشند. 
۲- تهیه ی میکرفن و آزمایش کردن آن ها. وحصول اطمینان از سالم بودن آن ها.
۳- تهیه ی ضبط صوت درهمایش های مطبوعاتی و نظایر آن.
۴- تهیه ی میز و صندلی برای پشت صحنه .واطمینان از این که مجریان برنامه هنگام استراحت صندلی در اختیار دارند که بنشینند.
۵- تنگ آب و لیوان. کاغذ و قلم، صندلی وایت برد و قلم وایت برد . به اندازه کافی. برای جلسات مجمع عمومی و انتخابات و کنفرانس ها و سخنرانی ها.
۶- هماهنگی با مسئولین حراست یا سالن و یا هر مسئولی که وجود دارد  ، برای نظافت محیط .
۷- بازید مکرر از سالن و اطمینان حاصل کردن از این که همه چیز سالم و آماده به کار است.
۸- بازید نهایی و اطمینان پیدا کردن کامل.
۹- تهیه ی  منابع نوری . درصورت نداشتن منابع نور سالن.
۱۰- نصب اعلان "سیگار کشیدن ممنوع" و "سکوت را رعایت کنید". در چند نقطه دارای موقیعت دید.
۱۱- جمع آوری همه وسایل و بردن به جای خود. وبه صورت اولیه درآوردن.توسط گروهی که از پیش هماهنگ شده است. باهمکاری کارگروه تشریفات.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید