هیات مدیره انجمن بازیگران در پی انجام وظایف ، و تقسیم کار خود اقدام به ایجاد کمیته های مختلف با  شرح وظایف و مسئولین مربوطه به شرح زیر می باشد:

الف - رئیس هیات مدیره و با حفظ مسئولیت کمیته نمایشنامه خوانی ، آقای بهزاد فراهانی

ب - نایب رئیس هیات مدیره با حفظ مسئولی کمیته روابط عمومی انجمن بازیگران آقای مهدی میامی

پ - کمیته اداری و مالی ، سرکار خانم پرستو کرمی با حفظ مسئولیت سرپرست سرگروه های انجمن بازیگران 

ت - کمیته انتشارات : معین نشده است.

ث -کمیته داوری جشن بازیگر : فعلا خود آقای فرهاد تجویدی هستند

ج - کمیته علمی و پژوهشی آموزشی آقای امیر کاوه آهنین جان هستند

چ - کمیته  رفاه   آقای خسرو احمدی

ح جذب اسپانسر :  کماکان  آقای فرهاد تجویدی

به قرار معمول گذشته این مسئولین گزارش فعالیت خود را در هر فصل به صورت مکتوب به هیات مدیره ارائه خواهند داد و عین همین فعالیت ها در سایت انجمن  درج می گردد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید